Gepost door: WTC De Palingrijders | 26 april, 2010

Jaargang 1 Criterium Chris Bruylandt


Altewnatief vewslagje gwoep 3, wit 25 apwil 2010 

   

Beste Palingwijdews,  

Gistewen heeft gwoep 3 voow het eewst een heus cwitewium geweden ondew impuls van Chwis Bwuylandt…  

GPS-ken zal hiewondew een plannetje plakken van het pawcouws:  

Eske-Kewksken-Kewksken-Kewksken-Kewksken-Kewksken-Eske  

Het cwitewium wewd geweden in en wond… Kewksken. Chwis Bwuylandt dwaaide naaw vewluidt zelfs zoveel toewkes dat hij de pedalen vewloow en geweldig hawd tegen de gwond ging en in het stof gebeten heeft, lettewlijk dan. ’s Avonds wewd hij naaw vewluidt nog gesignaleewd op kewmis Eske op het “klein moleken”  op het koewsfietsje, tewwijl de uitbatew hem op zijn knieën tot twanen toe smeekte om ew de bwui aan te geven. Het was al 1u30 en de achtewvolgende auto en kwokodil zouden hem écht niet meew inhalen 😉  

Wat kunnen we nog vewtellen ovew de mede-cwitewiumwijdews?
– Kamiel vwoeg aan een aantal deelnemews of ze echt alleen maaw hun geslachtsdeel konden volgen. Willen jullie hiew meew ovew weten: gelieve Kamiel massaal te bestoken met mails en sms’jes; misschien lost hij dan wel iets ;-). (@ de weewom afwezige Peet (allee, ik heb hem toch niet gezien): misschien een poll owganisewen om te achtewhalen wie Kamiel hiewovew aanspwak? 😉 )…
Dat volgende pewsoon zich ineens midden ons peletonnetje bevond, zou ew wel iets mee te maken kunnen hebben:  

Jannine van den bakker na bezoekje aan Jeff Hoeyberghs

 

– Jowis Goossens blijkt in de botew te duwen en niet in de kaas. Dat bewees hij doow vewschillende kewen als eewste te demawwewen op de helling die in ons cwitewium-pawcouws lag. Na hondewd metew bevond hij zich weliswaaw al in een enigszins mindew bevoowwechte positie 😉 .
– Kamiel Vélo vwoeg gistewen al na een dikke 15 kilometew om wechtsomkeew te maken: ’t was kewmis Eske mewdjië !! Uiteindelijk had gwoep C dankzij Chwis Bwuylandt toch nog zo een 50 kilometew op de tellew… Sowwy Kamiel 😉 .
– Gwuute Plateau heeft uiteindelijk een gwoep gevonden waaw hij enigszins kan volgen: de C’s vewwelkomen hem! 😉 .
– Laws Boom komt ew nu expliciet voow uit dat hij met een “twipel” te wijdt… Aangezien dit voow een echte wielewtoewist “not done” is, gelieve dit ondew ons te houden, want de WBV zou hem wel eens kunnen schowsen 😉
– El Tauwo was te laat opgestaan om met de A’s mee te wijden, maaw duwfde zich blijkbaaw toch niet komen meten met de C’s, waawvoow hij twouwens wél vwoeg genoeg opgestaan was. Faalangst, Tauwo’tje? 😉
– Mawc VDB wil voow de Plakkew geen bewijsje schwijven dat hij achtew wewk komen vwagen is. De Plakkew heeft zijn conclusies getwokken en gaf gistewen dan ook meteen fowfait. Hij gaf als weden op dat hij het te dwuk had met wewk zoeken.
– Couweuw Alleene, heeft zich gistewen laten flikken en heeft zich nog vóów de finale de kop laten opdwingen, nadat Chwis Bwuylandt een schijnmanoevwe uithaalde (waawschijnlijk wawen al zijn zintuigen nog aangetast doow het stof dat hij eewdew die wit geslikt had). Gevolg voow Jonas: hij wewd glanswijk geklopt in de spwint doow iemand wiens naam zelfs niet vewmeld moet wowden; iedeween kent ongetwijfeld deze ECHTE winnaaw 😉 …
– Dwékes De Schwijvew gaf gistewen tewug fowfait nadat hij vowige week half de wit de Palingwijdews met een kluitje in het wiet stuuwde en opeen vewdween aan een splitsing. Misschien moet hij gaan voow een nieuwe cawwièwe als de Gwote Houdini: “Dames en Heewen, zijn Favowiete Vakantieoowd is de Bewmuda Dwiehoek, met zijn magiesche kwachten tovewt Hij in eenen keew ne vélo én Fwank VDB weg, ziehiew den Gwooten Andweas Houdini“. Houlang zal hij de vewdwijning vol houden 😉 .
– Ons klassement van platte tuben wewd tewug aangevuld.  (@ de weewom afwezige Peet (allee, ik heb hem toch niet gezien): misschien een poll owganisewen om te achtewhalen ovew wie dit gaat en wat de uiteindelijke scowe nu is? 😉 )
-Het leeft nu weeds in de gwoep: kon Chwis Bwuylandt nu zijn eewste cwitewium niet owganisewen in het dowp dat iedew van ons na aan het hawt ligt: Eske Mewdjië? Of kent hij hiew wél de weg misschien 😉 .
– Toen de gwoep gistewen doow de stof-show van Chwis Bwuylandt en de lekke band van onze te pollen onbekende uiteengeweten was, zei GPS’ken: “van zo een gwoep wil IK geen kampioen wowden, ze wachten niet eens op elkaaw! ’t Was wel Bwuylandt die gevallen was hee GPS’ken! 😉 Dit is een test om te zien of onze hoofdsponsow Chwis Bwuylandt den Blog wel leest. Indien ja: Gwapje hee Chwis! Indien neen: mowgen tussen 9 en 11 luistewen naaw Peetews & Pichal hee Chwis, misschien zeggen ze daaw wel iets ovew de Palingwijdews 😉
–  Voow het eewst dit jaaw was ew nog dwinkgeld ovew en kon “den envelop” eindelijk nog eens gespijsd wowden… Houdt dit vewband met sommige afwezigen? 😉 Ook hiew: gwapje hee mannen 😉
– Kamiel heeft het gwote geld afgeslagen en hij weigewt bijgevolg wepowtew te wowden voow de gwootste kwant van Zuid-Oost-Vlaandewen Den Beiaawd” en hij blijft dus exclusief, gwatis en voow niks, schwijven voow onzen Blog! Mewci Kamiel, mewci Kamiel, Mewci!!!!!!
– Op uitdwukkelijk vwaag van de Plakkew en Mawc VDB: mewci Patwicia (wat een mooie naam!) voow de twakties tew gelegenheid van de kewmis! De taawten wawen heel lekkew: De Plakkew en Mawc VDB hebben dan ook elk nog een doos met smoeltaawten mee naaw huis genomen 😉 Mewci Patwicia, Mewci Patwicia, Mewci (“smoelt wel wat mindew vlot dan “Mewci Kamiel, mewci Kamiel, Mewci” 😉 )  

Gwoeten vanwege 

Zuuwen Tauw

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PS. Wisten jullie dat de Peet altijd volgende voetnoot vewgeet te plaatsen in zijn bewichten:  

Filmpagina De Palingwijdews
Facebook Fanpagina De Palingwijdews
depaling@gmail.com
Webstek van De Palingwijdews 

   

 

Hierbij de naar het Nederlands vertaalde versie:  

 

 

Alternatief verslagje groep 3, rit 25 april 2010


 

Beste Palingrijders,  

Gisteren heeft groep 3 voor het eerst een heus criterium gereden onder impuls van Chris Bruylandt…  

GPS-ken zal hieronder een plannetje plakken van het parcours:  

Eske-Kerksken-Kerksken-Kerksken-Kerksken-Kerksken-Eske  

Het criterium werd gereden in en rond… Kerksken. Chris Bruylandt draaide naar verluidt zelfs zoveel toerkes dat hij de pedalen verloor en geweldig hard tegen de grond ging en in het stof gebeten heeft, letterlijk dan. ’s Avonds werd hij naar verluidt nog gesignaleerd op kermis Eske op het “klein moleken”  op het koersfietsje, terwijl de uitbater hem op zijn knieën tot tranen toe smeekte om er de brui aan te geven. Het was al 1u30 en de achtervolgende auto en krokodil zouden hem écht niet meer inhalen 😉  

Wat kunnen we nog vertellen over de mede-criteriumrijders?
– Kamiel vroeg aan een aantal deelnemers of ze echt alleen maar hun geslachtsdeel konden volgen. Willen jullie hier meer over weten: gelieve Kamiel massaal te bestoken met mails en sms’jes; misschien lost hij dan wel iets ;-). (@ de weerom afwezige Peet (allee, ik heb hem toch niet gezien): misschien een poll organiseren om te achterhalen wie Kamiel hierover aansprak? 😉 )…
Dat volgende persoon zich ineens midden ons peletonnetje bevond, zou er wel iets mee te maken kunnen hebben:

  

 
 

 

Janine van den bakker na bezoekje aan Jeff Hoeyberghs

– Kamiel Vélo vroeg gisteren al na een dikke 15 kilometer om rechtsomkeer te maken: ’t was kermis Eske merdjië !! Uiteindelijk had groep C dankzij Chris Bruylandt toch nog zo een 50 kilometer op de teller… Sorry Kamiel 😉 .
– Gruute Plateau heeft uiteindelijk een groep gevonden waar hij enigszins kan volgen: de C’s verwelkomen hem! 😉 .
– Lars Boom komt er nu expliciet voor uit dat hij met een “tripe
l” te rijdt… Aangezien dit voor een echte wielertoerist “not done” is, gelieve dit onder ons te houden, want de WBV zou hem wel eens kunnen schorsen 😉
– El Tauro was te laat opgestaan om met de A’s mee te rijden, maar durfde zich blijkbaar toch niet komen meten met de C’s, waarvoor hij trouwens wél vroeg genoeg opgestaan was. Faalangst, Tauro’tje? 😉
– Marc VDB wil voor de Plakker geen bewijsje schrijven dat hij achter werk komen vragen is. De Plakker heeft zijn conclusies getrokken en gaf gisteren dan ook meteen forfait. Hij gaf als reden op dat hij het te druk had met werk zoeken.
– Coureur Alleene, heeft zich gisteren laten flikken en heeft zich nog vóór de finale de kop laten opdringen, nadat Chris Bruylandt een schijnmanoevre uithaalde (waarschijnlijk waren al zijn zintuigen nog aangetast door het stof dat hij eerder die rit geslikt had). Gevolg voor Jonas: hij werd glansrijk geklopt in de sprint door iemand wiens naam zelfs niet vermeld moet worden; iedereen kent ongetwijfeld deze ECHTE winnaar 😉 …
– Drékes De Schrijver gaf gisteren terug forfait nadat hij vorige week half de rit de Palingrijders met een kluitje in het riet stuurde en opeen verdween aan een splitsing. Misschien moet hij gaan voor een nieuwe carrière als de Grote Houdini: “Dames en Heeren, zijn Favoriete Vakantieoord is de Bermuda Driehoek, met zijn magiesche krachten tovert Hij in eenen keer ne vélo én Frank VDB weg, ziehier den Grooten Andreas Houdini“. Hoe lang zal hij de verdwijning vol houden 😉 .
– Ons klassement van platte tuben werd terug aangevuld.  (@ de weerom afwezige Peet (allee, ik heb hem toch niet gezien): misschien een poll organiseren om te achterhalen over wie dit gaat en wat de uiteindelijke score nu is? 😉 )
-Het leeft nu reeds in de groep: kon Chris Bruylandt nu zijn eerste criterium niet organiseren in het dorp dat ieder van ons na aan het hart ligt: Eske Merdjië? Of kent hij hier wél de weg misschien 😉 .
– Toen de groep gisteren door de stof-show van Chris Bruylandt en de lekke band van onze te pollen onbekende uiteengereten was, zei GPS’ken: “van zo een groep wil IK geen kampioen worden, ze wachten niet eens op elkaar! ’t Was wel Bruylandt die gevallen was hee GPS’ken! 😉 Dit is een test om te zien of onze hoofdsponsor Chris Bruylandt den Blog wel leest. Indien ja: Grapje hee Chris! Indien neen: morgen tussen 9 en 11 luisteren naar Peeters & Pichal hee Chris, misschien zeggen ze daar wel iets over de Palingrijders 😉
–  Voor het eerst dit jaar was er nog drinkgeld over en kon “den envelop” eindelijk nog eens gespijsd worden… Houdt dit verband met sommige afwezigen? 😉 Ook hier: grapje hee mannen 😉

– Kamiel heeft het grote geld afgeslagen en hij weigert bijgevolg reporter te worden voor de grootste krant van Zuid-Oost-Vlaanderen Den Beiaard” en hij blijft dus exclusief, gratis en voor niks, schrijven voor onzen Blog! Merci Kamiel, merci Kamiel, Merci!!!!!!
– Op uitdrukkelijk vraag van de Plakker en Marc VDB: merci Patricia (wat een mooie naam! voor de trakties ter gelegenheid van de kermis! De taarten waren heel lekker: De Plakker en Marc VDB hebben dan ook elk nog een doos met smoeltaarten mee naar huis genomen 😉 Merci Patricia, Merci Patricia, Merci (“smoelt wel wat minder vlot dan “Merci Kamiel, merci Kamiel, Merci” 😉 )
  

Groeten vanwege   

 

Ienjaas Krombee? Nooit van gehoord!

Zuuren Taur


  

    

    

 

   

   

  

 

PS. Wisten jullie dat de Peet altijd volgende voetnoot vergeet te plaatsen in zijn berichten:  

Filmpagina De Palingrijders
Facebook Fanpagina De Palingrijders
depaling@gmail.com
Webstek van De Palingrijders
  

 

 


Responses

 1. Ik wiste nie da Jeannine van den bakker tot zo een fel wijf is omgebouwd. Jef weet van aanpakken.
  En twerd hogen tijd dat er hier op den blog iets verscheen. Wel een geslaagd artiekel.

  @ El Tauro : waar zitte maat? Schrik aan het krijgen? Ik mis je al in den eersten groep!!!! Schrik?

  steegmans

  • Wacht ma nu Zondag! 😉

   El Tauro zal de benen laten spreken!

   ….

 2. Ahaa, ontmaskejd!! Hiej zit gij vantegenwoojdig, gij achtejbaksen vjouwenzot! Ge gaat Patjicia van De Paling toch ook niet binnen doen hee en ej ook een zangejesje van maken.

  Mijjam, uw ex.

 3. Mooi ludiek verslagsken.
  Ik hoop dat er van Groep 1 ook een verslag komt, zodat ik weet waar we gereden hebben, want vanaf Erwetegem zag het al zwart voor mijn ogen (een F1-start zou hier vlot de vergelijking kunnen doorstaan) en heb ik enkel nog achterwielen en mijn eigen manivelles gezien (hierbij steeds oplettend dat mijn tong niet tussen mijn voorwiel draaide) …
  Maar misschien toch net iets te hard op mijn tanden moeten bijten en is een stukske hiervan in mijn achterwiel gevlogen, wat meteen die 2 lekke banden (en kapotte buitenband) zou kunnen verklaren 😉

 4. Geen geldig dokterbriefje om mijn afwezigheid te staven, maar Murphy … en werkgever zijn de grote spelbrekers. En alsnog bij meneer pastoor en of kardinaal langsgaan lijkt me geen optie 🙂
  ‘k Zal eens bij Mr Vélo ten rade gaan of ik dit schabouwelijke seizoen alsnog kan inbrengen als aftrekpost bij mijn belastingsaangifte 🙂
  Soit, top 3 rode lantaarn is ook niet slecht.
  Onder voorbehoud, tot zondag
  bye the way : zuren taur kan er ook iets van ze!

  Peet
  Filmpagina De Palingrijders
  Facebook Fanpagina De Palingrijders
  depaling@gmail.com
  Webstek van De Palingrijders
  😉

 5. Ik kan niet doowklikken op die links van u, beste Peet. Ik kan alleen maaw een mail vewstuwen naaw den blog…

  Zuuwen Tauw

 6. ik begrijp nog altijd niet waarom GPS-ke de laatste 6 km aan 40km/ u gereden heeft. Niet te volgen die Kerel. Iedereen moest hem laten gaan. In de verte hoorden we hulpgeroep van Kamiel en VDB, maar GPS-Ke keek niet om en reed aan een duizelingwekkende snelheid door. Zonder omkijken. Waarom? Waarom?

  a)Wou hij eens testen of hij op het einde van een criterium nog fris zat?
  b)Wou hij zoonlief niet te lang alleen laten en zijn vaderlijke plicht vervullen?
  c)Of had hij door dat de kippebilletjes en de taart zouden gaan vliegen zijn als hij zich niet vliegensvlug naar de pailing spoedde.

 7. Vandaag een levering gedaan in Kerksken en wil je het geloven: 3 maal een palingrijder gezien. Even navraag gedaan bij de klant en die vertelde me dat diene paling hier al van zondag rondrijdt, maar dat ze dan nog met veel meer waren. Ze dacht dat het Cancellera was die de tijdrit van de ronde van België voorbereidde. Volgens een andere dame was het de nieuwe postbode die zijn ronde van volgende week aan het voorbereiden was.


Laat een reactie achter op El Tauro Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: